Navazující aktivity

rozvojmsp.cz > Navazující aktivity

Adaptace sektoru znalostně náročných služeb na podmínky Společnosti 4.0 (TL02000136)

TAČR Éta

 

Cílem projektu je vytvořit metodiku adaptace malých a středních podniků v sektoru služeb na podmínky Společnosti 4.0. Na základě výsledků analýzy a hodnocení postupů, metod a nástrojů pro transformaci sektoru služeb na podmínky Společnosti 4.0 a na podkladě analýzy kvalifikačních požadavků na zaměstnanecké pozice v souvislosti s nástupem Společnosti 4.0 bude vyvinuta metodika, která umožní efektivní a včasnou adaptaci malých a středních podniků v sektoru služeb na změny v podnikatelském prostředí. Cílem je zajistit udržitelný růst a nové konkurenční výhody, včetně předcházení a eliminaci hrozeb vyplývajících z nepochopení nutnosti transformace podnikových procesů.
Tento projekt řeší Ústav znalectví a oceňování a Ústav podnikové strategie ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni – Ekonomickou fakultou. Období řešení projektu je v letech 2019-2021.

 

 

Optimalizace zakázkové kusové výroby v reálném čase využitím IoT a digitálních technologií (FW01010460)

TAČR Trend 

 

Základním cílem projektu je VaV a ověření (pilotní aplikace) unikátního, opakovaně aplikovatelného systému optimalizace technologie řízení zakázkové kusové výroby (ZKV) v reálném čase, využívající zpracování VK dat – (big dat vznikajících na jednotlivých výrobních úsecích, zpracovávaných – s využitím umělé inteligence a principů Průmysl. 4.0 – optimalizovaných pro následná rozhodování v řízení výroby s využitím ICT). Výsledkem bude zvýšení flexibility řízení zakázkové výroby a žádoucí pružná reakce na potřeby zákazníků. Nový systém povede k celkovému zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti, uplatnění na trhu eurozóny a ke zvýšení celkové efektivnosti zakázkové kusové výroby i její technické přípravy.

Projektovými partnery jsou STS Prachatice, a.s., VUSTE-APIS, s.r.o. a Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, doba řešení v letech 2020 – 2023.

 

 

Digitální transformace pro inovace obchodních modelů v malých a středních podnicích v České Republice (TL02000215)

TAČR Éta

 

Ústav podnikové strategie se dlouhodobě zabývá tematikou malých a středních podniků. Další aktivitou v této oblasti je realizace projektu „Digitální transformace pro inovace obchodních modelů v malých a středních podnicích v České Republice“, který je realizovaný v rámci programu ÉTA Technologické agentury České republiky.
V současnosti výrazně posiluje trend digitalizace, která zejména pro malé a střední podniky vytváří bariéru, nebo naopak příležitost zajistit si svou konkurenceschopnost a udržitelnost v mezinárodním prostředí. Přístup více orientovaný na data vytváří příležitost k získání nových konkurenčních výhod přeorientováním obchodních modelů. Cílem projektu je vytvoření certifikované metodiky a softwaru založených na vypracování metod, modelů a nástrojů digitální transformace pro podporu inovační kapacity a zvýšení stupně konkurenceschopnosti obchodních modelů pro malé a střední podniky.
Tyto nástroje umožní MSP zhodnotit úroveň digitální zralosti, zvýšit inovační aktivitu a zároveň generovat udržitelnou tvorbu hodnoty pro zákazníka. Pomohou jim aplikovat scénáře implementace digitální transformace do obchodních modelů, což povede ke zvýšení obchodní výkonnost a akceleraci procesu učení a rozvoje kompetencí v oblasti rozvoje obchodních modelů a digitální transformace. Ve výsledku to vede ke schopnosti internacionalizace.
Hlavním příjemcem je Vysoké učení technické v Brně, mezi projektovými partnery je kromě VŠTE také Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR a Výzkumný ústav pro podnikání a inovace, z.ú. Projekt bude realizován až do roku 2022.

 

Podpora moderních trendů ve výuce s ohledem na Best practice (reg. č. 261)

Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 – 2020

 

 

 

 

 

Projekt se svojí obsahovou náplní zaměřuje na významnost propojení bakalářských studijních programů s profesní sférou. Vysokoškolské instituce na obou stranách hranice jsou úzce napojeny na experty z praxe, kteří mohou do výuky přinést konkrétní požadavky na kompetence studentů a absolventů vysokých škol. Cílem projektu je vytvoření webové a mobilní aplikace a cizojazyčné on-line platformy (webové stránky). Dílčím cílem je inovace studijních materiálů ve studijních programech obou partnerů (VŠTE v ČB Ekonomika podniku a management a Podnikové hospodářství na OTH), a to právě se zapojením expertů z praxe (Best Practice), kteří se budou podílet na vytvoření nahrávek. Pojem Best practice je v tomto kontextu používán pro přenos nejlepších poznatků z praxe od expertů do teoretických výukových materiálů. Experti budou zapojeni nejen na úrovni inovace studijních materiálů, ale i do samotného výukového procesu formou audio/video nahrávek. Inovace studijních materiálů proběhne na úrovni bakalářských studijních programů (viz 1 odstavec), které lze souhrnně nazvat „Business Administration“, a to např. u předmětů (Řízení investic, Řízení lidských zdrojů, Marketing,  Finance podniku, Marketingové řízení apod.). Bude se jednat o obdobné předměty u obou partnerů tak, aby byl výstup využitelný pro české i německé studenty.
Na projektu spolupracuje za VŠTE Ústav znalectví a oceňování a Ústav podnikové strategie s Ostbayerische Technische Hochschule v Regensburgu. Období řešení projektu je v letech 2019-2022.
 


Podnikatelské kompetence na česko-bavorském trhu práce (reg. č. 34)

Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 – 2020

 

 

 

 

 

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích v letech 2016 – 2019 realizovala projekt zaměřený na tzv. podnikatelské kompetence.
V rámci projektu došlo ke komparaci současných přístupů k výuce při zprostředkování tzv. podnikatelských kompetencí v rámci vysokoškolské výuky a k analýze trhu práce v obou zemích se zřetelem na podnikatelské kompetence. Došlo k vytvoření nového konceptu studijních aktivit, které byly implementovány do výuky na obou partnerských školách a tím došlo ke zlepšení přenosu primárních kompetencí na studenty a absolventy.
Cílem projektu bylo motivovat studenty i širokou veřejnost k samostatné podnikatelské činnosti. Díky přeshraniční spolupráci byli účastníci vzdělávacích aktivit projektu seznámeni také se základními podmínkami trhu práce na obou stranách hranice. Veškeré výstupy projektu, včetně rozsáhlého multimediálního online kurzu, který je zdarma k dispozici všem zájemcům, jsou k dispozici na webových stránkách projektu: http://www.enterprisingbehavior.eu/